انواع دامنه های رند در زمینه معماری ، ساختمان و مهندسی

honarmemari.ir ……………..هنر معماری
majalememari.ir ……………..مجله معماری
memarandakheli.ir
memaranpishro.ir
memaribartar.ir
memarsaz.ir
partmemar.ir

 civilarc.ir   ……………عمران و معماری

omrancivil.ir          معماری عمران

kalasakhtemani.ir  …….کالا ساختمانی